Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie STREFA JOB 

  1. DEFINICJE

JOB IMPULSE – JOB IMPULSE POLSA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ptasia 10, wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258479, NIP 7792288367, REGON 300339195,

STREFA JOB – serwis internetowy należące do JOB IMPULSE, w ramach którego JOB IMPULSE świadczy Usługi. STREFA JOB umieszczony jest pod adresem www.strefajob.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez STREFA JOB, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez JOB IMPULSE na rzecz Użytkowników lub Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Rodzaje i zakres Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Zakres Usług może być samodzielnie modyfikowany poprzez odpowiednią konfigurację ustawień w Koncie.

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez JOB IMPULSE.

Adres e-mail – jest to adres elektroniczny czyli oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny na SFREFA JOB możliwy do wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, który może także służyć również do założenia Konta Usługobiorcy.

Konto – zbiór zasobów, uprawnień i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach STREFA JOB. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Ustawienia prywatności – funkcjonalność na Koncie, pozwalająca Usługobiorcy korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie ich konfigurowanie w zakresie udostępniania informacji na temat Usługobiorcy.

Profil – funkcjonalność na Koncie, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji dotyczących jego kompetencji (np. przebiegu pracy zawodowej, edukacji, umiejętności ect).

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery STREFA JOB zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik lub JOB IMPULSE. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer STREFA JOB może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: https://strefajob.pl/polityka-prywatnosci.php

Adres IP – jest unikatowym numerem, liczbą, nadawaną urządzeniom będącym w sieci komputerowej. Może być dynamiczny lub stały. Adres dynamiczny zmienia się, np. co 24 godziny lub przy każdorazowym połączeniu się z Internetem. Adres stały jest stałym adresem przypisanym dla użytkownika. Możliwe jest również korzystanie przez kilku użytkowników z jednego publicznego IP.

Login - unikalny identyfikator użytkownika czyli ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Usługobiorcę w STREFA JOB.

Hasło – jest to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie Usługobiorcy do autoryzacji logowania się do STREFA JOB.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie STREFA JOB

Zlecenie JOB IMPULSE – jest to zamieszczona na STREFA JOB informacja o możliwości zawarcia umowy zlecenia (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) pomiędzy Usługobiorcą a JOB IMPULSE.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki JOB IMPULSE oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
   2. zasady wyłączania odpowiedzialności JOB IMPULSE z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
   3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. JOB IMPULSE w STREFA JOB IMPULSE nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
  3. JOB IMPULSE świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 2. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA
  1. Rozpoczęcie korzystania z Usług za pośrednictwem serwisu dostępnego w domenie www.strefajob.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług, wówczas umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia witryny. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
   1. podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
  2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku.
  3. Usługobiorca wypełniając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   2. jest osobą pełnoletnią oraz uprawnioną do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. JOB IMPULSE, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy Konto. Dane niezbędne do logowania zostaną przesłane na podany adres e-mail Usługobiorcy.
  5. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez JOB IMPULSE w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji na swoim Koncie.
  6. Adres e-mail jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec JOB IMPULSE i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  7. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych oraz kontaktu z Usługobiorcą za pomocą telefonu, dlatego też jeśli w trakcie rejestracji Usługobiorca poda swój numer telefonu, JOB IMPULSE będzie uprawnione do kontaktu z nim za pomocą tego środka.
  8. JOB IMPULSE może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach STREFA JOB lub jeżeli JOB IMPULSE poweźmie uzasadnioną, obawę, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub interesy JOB IMPULSE. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności JOB IMPULSE może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
  9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą otrzymanego loginu oraz hasła dostępowego. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  10. Wszelkie czynności zarejestrowane w STREFA JOB i przypisane do loginu Usługobiorcy będą traktowane jak czynności wykonane przez Usługobiorcę.
  11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W ciągu 24h po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, JOB IMPULSE przekazuje na wskazany adres e-mail Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ JOB IMPULSE
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik, Usługobiorca i JOB IMPULSE są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. aktualna przeglądarka internetowa wspierająca obsługę Java Script: Google Chrome : >49; Mozilla Firefox: >45; Internet Explorer: >=11; Safari: >8
   3. plugin do przeglądarki wspierający obsługę plików w formacie PDF
   4. minimalna rozdzielczość ekranu 320x480
  2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia i połączenie urządzenia mobilnego z siecią Internet.
  3. JOB IMPULSE zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.
  4. JOB IMPULSE zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez Użytkownika i Usługobiorcę w przypadku wystąpienia awarii STREFA JOB.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI JOB IMPULSE, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW
  1. JOB IMPULSE zobowiązuje się do stałego i w miarę możliwości nieprzerwanego świadczenia Usług.
  2. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją STREFA JOB,
   2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
   3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny adres e-mail,
   4. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania SFTEFA JOB.
  3. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia danych Użytkowników i Usługobiorców (z zastrzeżeniem § 7.) oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z STREFA JOB, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec JOB IMPULSE.
  4. Usługobiorca ma prawo konfigurowania Usług za pośrednictwem Konta oraz Ustawień prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
  5. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
   1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji charakterze komercyjnym,
   3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów lub baz danych udostępnionych w STREFA JOB, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie STREFA JOB oraz korzystania ze STREFA:JOB w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,
   5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy JOB IMPULSE, w tym działań nieuczciwej konkurencji.
  6. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do:
   1. zablokowania dostępu do Konta Usługobiorcy lub Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami JOB IMPULSE, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
   2. usunięcia z SFTREFA JOB treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  7. JOB IMPULSE reaguje na zgłoszenie Użytkownika lub Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 48 godzin od ich otrzymania. Jeżeli zgłoszenie zostanie przesłane w dniu ustawowo wolnym od pracy, wówczas reakcja na nie nastąpi najpóźniej do końca drugiego, następującego po nim dnia roboczego.
 5. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Usługi świadczone przez JOB IMPULSE są nieodpłatnie dla Użytkowników i Usługobiorców.
  2. JOB IMPULSE ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika lub Usługobiorcy na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia § 6. ust. 1. (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę woli związania się Umową o świadczenie takiej Usługi.
  3. JOB IMPULSE nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik lub Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem STREFA JOB.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ JOB IMPULSE UŻYTKOWNIK I USŁUGOBIORCA
  1. JOB IMPULS., Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
  2. JOB IMPULSE, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
  3. JOB IMPULSE nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
  4. JOB IMPULSE nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody:
   1. wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. powstałe w związku z treściami udostępnianymi przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   3. powstałe w związku z informacjami oraz materiałami pobranymi, zamieszczonymi w STREFA JOB lub wysyłanymi za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,
   4. utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od JOB IMPULSE (działanie osób trzecich),
   5. wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które JOB IMPULSE nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
   6. wynikłe z podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca mają prawo do tago, aby JOB IMPULSE nie naruszał ich praw i wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych.JOB IMPULSE, chcąc zapewnić Użytkownikom i Usługobiorcom wysoki standard obsługi w tym zakresie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych podanych przy rejestracji w formularzu rejestracyjnym, także tych, które po rejestracji zostaną wprowadzone przez Usługobiorcę do portalu STREFA JOB jest JOB IMPULSE.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia konta na portalu STREFA JOB oraz w celu świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do założenia konta oraz późniejszego świadczenia usług elektronicznych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. b)  RODO czyli konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną (dalej: Umowa) zawartej poprzez zaakceptowanie Regulaminu.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i obsługą prawną JOB IMPULSE, a także swoim klientom wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi
  7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu świadczenia tych usług a po tym okresie - przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i  w stosunku do niego w celu zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami – w tym celu dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO
  9. Masz prawo żądania od JOB IMPULSE dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

10.  Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@jobimpulse.pl
  2. Jeżeli w ramach świadczenia Usług będzie miało dojść do profilowania Usługobiorcy to JOB IMPULSE pozyska od Usługobiorcy stosowną zgodę w tym zakresie w ramach, której przekaże stosowne wymagane informacje w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzjiZakres zbieranych danych osobowych przez JOB IMPULSE jest uzależniony od świadczenia danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Maksymalny zakres danych obejmuje:
   1. nazwisko i imiona,
   2. numer PESEL,
   3. adres zamieszkania,
   4. adres do korespondencji,
   5. adres poczty elektronicznej,
   6. adres – loginy komunikatorów internetowych (np. Skype, GaduGadu),
   7. adres (ID) kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.comTwitter.com),
   8. numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
   9. zakład /miejsce pracy,
   10. numer NIP,
   11. data urodzenia,
   12. wykształcenie,
   13. zawód,
   14. historia zatrudnienia,
   15. historia edukacji i odbytych szkoleń,
   16. płeć,
   17. znajomość języków obcych,
   18. zainteresowania / hobby,
   19. umiejętności / kompetencje,
   20. przynależność do organizacji / stowarzyszeń (z wyłączeniem partii politycznych)
   21. preferencje zatrudnienia,
   22. dane zawarte w CV kandydata,
   23. dane dotyczące wynagrodzenia,
   24. zdjęcie – wizerunek kandydata,
   25. informacja o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności,
   26. oddział NFZ,
   27. dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia,
   28. numer konta bankowego
   29. osoby, które należy powiadomić w razie wypadku
   30. imię matki i ojca
  1. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom (usługa „Bank CV”), w momencie udostępnienia danych nowym administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się ten podmiot, któremu dane były udostępnione.
  2. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez JOB IMPULSE do celów przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika i Usługobiorcę odrębnej zgody.
  3. W związku z zawarciem niniejszej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy JOB IMPULSE a Usługobiorcą rejestrującym się w serwisie STREFA JOB jako pracodawca konieczne jest także uregulowanie kwestii związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, wynikających bezpośrednio z art. 28 RODO. Zasady związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  2. Reklamacje rozpatruje JOB IMPULSE.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail, login),
   2. przedmiot reklamacji,
  1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać:
   1. na adres: JOB IMPULSE POLSA sp. z o o.o. z siedzibą: ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań
   2. za pośrednictwem dostępnego w STREFA JOB formularza lub
   3. na adres e-mail: reklamacje@strefajob.pl
  3. JOB IMPULSE dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
  4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 1. KONTAKT Z JOB IMPULSE
  1. Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z JOB IMPULSE we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: kontakt@strefajob.pl
  2. Opłata dla Użytkownika i Usługobiorcy za połączenie telekomunikacyjne z JOB IMPULSE nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z cennikiem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Usługobiorca.
 2. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
  2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy na adres: konto@strefajob.pl .
  3. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres:
   1. na adres: JOB IMPULSE POLSA sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
   2. za pośrednictwem adresu e-mail: konto@strefajob.pl
  4. JOB IMPULSE ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
   1. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
   2. umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
   3. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
   4. otrzymywania przez JOB IMPULSE powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
  5. O rozwiązaniu umowy JOB IMPULSE poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
  6. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2016
  2. JOB IMPULSE ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w STREFA JOB.
  3. O zmianie Regulaminu JOB IMPULSE będzie każdorazowo zawiadamiać Usługobiorcę publikując stosowną informację w STREFA JOB po zalogowaniu do STREFA JOB.
  4. W przypadku, o którym mowa w punkcie § 11 ust. 2, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
  5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
  6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
  10. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranej przez JOB IMPULSE z Użytkownikiem lub Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

&nbsp &nbsp

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie STREFA JOB

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Konto STREFA JOB
  1. Usługobiorca w ramach konta STREFA JOB może:
   1. przechowywać swoje dane osobowe związane z przebiegiem kariery zawodowej i zatrudnienia
   2. przechowywać lub wykorzystywać dane osobowe do aplikowania na oferty pracy
   3. tworzyć CV
   4. zamieszczać pliki w określonym przez JOB IMPULSE formacie i rozmiarach (treści i formy danych muszą być adekwatna do określonej przez JOB IMPULSE specyfikacji i przeznaczenia (np. zdjęcie musi przedstawiać wizerunek Usługobiorcy w sposób umożliwiający jego rozpoznanie)
   5. przeglądać i zapisywać się na Zlecenia JOB IMPULSE
   6. zawierać umowy zlecenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
   7. zapoznawać się i pobierać dokumenty związane z zatrudnieniem lub zawartą umową zlecenia
  2. JOB IMPULSE ma prawo zawiesić świadczenie Usługi w przypadku braku aktualizacji Konta przez Usługobiorcę w okresie dwóch lat
  3. Korzystanie z Usługi może być uzależnione od:
   1. uzupełnienia i aktualizacji danych w Koncie;
   2. zamieszczenia stosownych plików w określonym przez JOB IMPULSE formacie i rozmiarach
   3. treści i formy danych, która musi być adekwatna do określonej przez JOB IMPULSE specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Usługobiorcy w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).
 2. Wiadomości STREFA JOB
  1. JOB IMPULSE będzie przesyłał powiadomienia (wiadomości) do Usługobiorcy za pomocą wewnętrznych komunikatów – Wiadomości. Okresowo STREFA JOB będzie wysyłała powiadomienia na podany przez Usługobiorcę adres e-mail o wiadomościach, które znajdują się na Koncie. W celu odczytania wiadomości Usługobiorca powinien zalogować się na swoje Konto.
 3. Rekomendowane oferty JOB IMPULSE będzie informować Usługobiorcę za pomocą Wiadomości strefa job oraz poprzez wyższe pozycjonowanie ofert pracy adekwatnych do profilu zawodowego Usługobiorcy.
 4. Historia aplikowania i zapisywania się na Zlecenia JOB IMPULSE (Moje Rekrutacje i Moje Zlecenia)

Usługobiorca ma dostęp do historii aplikowania i zapisywania się na Zlecenia JOB IMPULSE. W przypadku usunięcia Konta (przez Usługobiorcę lub JOB IMPULSE) dostęp do Historii aplikowania i zapisywania się na Zlecenia JOB IMPULSE będzie zablokowany dla Usługobiorcy. JOB IMPULSE jednak będzie przechowywać te dane wyłącznie do celów finansowo-księgowych oraz archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Profil

Usługobiorca ma możliwość zgromadzenia i udostępnienia swoich danych potencjalnym Pracodawcom lub Zleceniodawcom za pomocą Profilu. Zakres tych danych udostępnianych w Profilu będzie obejmował:

  1. imię i nazwisko
  2. zawód
  3. wizerunek (fotografia)
  4. telefon
  5. adres e-mail
  6. lokalizację
  7. doświadczenie zawodowe
  8. wykształcenie
  9. referencje
  10. umiejętności
  11. języki
  12. kursy, szkolenia, certyfikaty
  13. hobby
  14. dodatkowe umiejętności
  15. preferencje co do wykonywania określonej pracy
  16. załączone pliki (CV, list motywacyjny, pliki video)

Powyższe dane Profilu będą udostępniane potencjalnym Pracodawcom lub Zleceniodawcom – Klientom JOB IMPULSE, z którymi została zawarta stosowna umowa gwarantująca m.in. ochronę prywatności Usługobiorcy zgodnie z polskim prawem. Pozostałe dane osobowe zawarte w Kwestionariuszu osobowym np. PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer konta bankowego i inne dane niezbędne do zawarcia umowy będą dostępne wyłącznie dla JOB IMPULSE.

 1. Tablica pomysłów

Usługobiorca ma możliwość za pomocą wpisów na Tablicy pomysłów przekazywania pomysłów, komentarzy, wniosków dotyczących funkcjonowania JOB IMPULSE oraz STREFA JOB. Wszelkiego rodzaju treści zawarte na Tablicy pomysłów będą analizowane i w miarę możliwości wdrażane.

 1. Wyszukiwarka ofert i zleceń Użytkownik i Usługobiorca mogą w STREFA JOB według udostępnionych kryteriów wyszukiwać oraz przeglądać opublikowane tam oferty pracy oraz Zlecenia JOB IMPULSE.
 2. Wzory dokumentów i poradniki

Usługobiorca ma możliwość pobrania dokumentów opracowanych i udostępnionych przez JOB IMPULSE. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych dokumentów w dowolnie wybranym terminie. JOB IMPULSE nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Usługobiorca posłużył się wzorami dokumentów oferowanych przez JOB IMPULSE.

 1. Badania ankietowe

Usługobiorca ma możliwość brania udziału w dobrowolnych badaniach ankietowych przeprowadzanych przez JOB IMPULSE. O takim badaniu Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości STREFA JOB. Ci Usługobiorcy, którzy wezmą udział w takim badaniu otrzymają podsumowującą informację zwrotną na temat badania.

 1. Inne usługi

Usługi niewymienione w Regulaminie świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych we właściwych regulaminach.

Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

PREAMBUŁA

 

Zawarcie niniejszej umowy jest konsekwencją wcześniejszego zawarcia pomiędzy stronami umowy o realizację usług w ramach których co najmniej jedna ze stron będzie dokonywała przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych jako podmiot przetwarzający o którym mowa w Art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

 

Zawarcie niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ma na celu zapewnienie, aby przetwarzanie danych osobowych, do którego dojdzie w wyniku realizacji Umowy Głównej, nie doprowadziło do naruszenia praw i wolności osób fizycznych – podmiotów danych osobowych.

 

Niniejsza umowa określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora oraz podmiotu przetwarzającego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy powinno odbywać się zgodnie z jej wymaganiami oraz z troską o ich bezpieczeństwo, w taki sposób, aby nie dochodziło do naruszenia ochrony danych osobowych i w konsekwencji do naruszenia praw i wolności osób fizycznych – podmiotów danych.

 

Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące i mające zastosowanie przepisy prawa

 

§1 DEFINICJE

1.    „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

2.    „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

3.    „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 

4.    „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 

5.    „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

 

6.    „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

 

7.    „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

 

8.    „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

 

9.    „szczególna kategoria danych osobowych (dane wrażliwe)” - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby

 

10. „czynności przetwarzania” - wszelkie operacje na danych osobowych, które będzie wykonywał podmiot przetwarzający na polecenie administratora na podstawie niniejszej umowy, w tym m.in.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

11. „kontrola przetwarzania” - oznacza audyty (w tym inspekcje) zgodności przetwarzania Danych Osobowych z przepisami prawa, w szczególności z RODO oraz niniejszą Umową Powierzenia, z wyłączeniem kontroli obejmującej obszar: tajemnicy przedsiębiorstwa oraz z wyłączeniem prowadzenia testów penetracyjnych lub innych podobnych testów.

 

12. „organ nadzorczy” - oznacza organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO;

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Usługobiorca rejestrujący się jako pracodawca oświadcza, że jest uprawniony do reprezentowania administratora danych osobowych – (Pracodawcy).

2.    Zgodnie z art. 28 RODO Pracodawca niniejszym powierza Job Impulse przetwarzanie danych osobowych, na co Job Impulse wyraża zgodę. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas obowiązywania umowy głównej

3.    Job Impulse może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy głównej.

4.    Podmiot przetwarzający może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie
w następujących celu realizacji Usług

5.    Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od rodzaju świadczonej Usługi. Maksymalny zakres danych osobowych został określony w Regulaminie w ustępie 7 pkt 12

6.    Zakres danych o których mowa w ustępie 5 dotyczy następującej kategorii osób: kandydaci do pracy

7.    W ramach niniejszej umowy nie dochodzi do powierzenia przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych

8.    Job Impulse będzie przetwarzać dane osobowe na obszarze EOG.

9.    Na dzień zawarcia niniejszej umowy podmiot przetwarzający korzysta z usług następujących innych pomiotów przetwarzających co administrator przyjmuje do wiadomości i w związku z czym nie zgłasza żadnych zastrzeżeń:

a)    Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną

 

§ 3 OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

 

1.    Podmiot przetwarzający (JOB IMPULSE):

a)    przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora jakim jest niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b)    przed rozpoczęciem przetwarzania informuje administratora o ewentualnym obowiązku prawnym nałożonym na niego przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, polegającym na konieczności przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji,

c)    nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich wbrew woli administratora danych z uwzględnieniem pkt b),

d)    zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy oraz zaznajomi osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych,

e)    uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw, których dane dotyczą, zapewni środki techniczne
i organizacyjne adekwatne do rodzaju danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których dane osobowe dotyczą,

f)     w przypadku wyrażenia stosownej zgody przez administratora zapewnia, że jeżeli będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w celu realizacji konkretnych czynności przetwarzania to w drodze stosownej umowy na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO,

g)    będzie informował administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian,

h)   oświadcza, że to na nim spoczywa odpowiedzialność względem administratora za wypełnienie obowiązków każdego innego podmiotu przetwarzającego,

i)     w miarę możliwości z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych osobowych wspiera administratora w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą,

j)     uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO

k)    po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi na podany w § 6 ust. 1 adres e-mail, jednak nie później niż w ciągu 48h od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Zgłoszenie będzie zawierało:

-         opis okoliczności zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych oraz jego ustalonych lub podejrzewanych przyczyn,

-         opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskaże kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie ochrony danych osobowych,

-         opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,

-         opis zastosowanych przez podmiot przetwarzający środków zaradczych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych,

l)     po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,

m)  udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich,

n)   niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych,

o)    oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

 

§4 OBOWIĄZKI I PRAWA ADMINISTRATORA

 

1.    Administrator ma prawo:

a)    weryfikacji czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

b)    weryfikacja wystarczających gwarancji może nastąpić poprzez:

-  wykazanie przez podmiot przetwarzający stosowania zatwierdzonego kodeksu postępowania (art. 40 RODO)

-  wykazanie przez podmiot przetwarzający uzyskania certyfikatu (art. 42 RODO)

-  udostępnienie przez podmiot przetwarzający administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia spoczywających nań obowiązków – audyt wstępny lub przeprowadzenie audytu następczego przez upoważnionego przez administratora audytora:

·  podmiot przetwarzający ma 20 dni na udostępnienie informacji administratorowi w ramach audytu wstępnego,

·  audyt następczy może odbyć się po wykonaniu audytu wstępnego jeżeli jego wyniki w ocenie administratora będą niezadowalające o czym ten jest zobowiązany poinformować podmiot przetwarzający w terminie 7 dni od przekazania stosownych dowodów audytowych na piśmie pod rygorem nieważności,

·  o chęci przeprowadzenia audytu następczego administrator informuje najwcześniej z chwilą przekazania informacji o wynikach audytu wstępnego. Audyt następczy odbywa się nie wcześniej niż 30 dni od powiadomienia na piśmie pod rygorem nieważności podmiotu przetwarzającego o chęci przeprowadzenia audytu z zastrzeżeniem tego, że we wskazanym czasie w podmiocie przetwarzającym nie będzie prowadzony audyt realizowany na zlecenie innego klienta. W takim przypadku podmiot przetwarzający zaproponuje inny późniejszy termin, jednak nie dłuższy niż 14 dni,

·  na 14 dni przed planowanym audytem administrator doręcza do podmiotu przetwarzającego na piśmie pod rygorem nieważności plan audytu, w którym w szczególności administrator informuje o (jeżeli ma to zastosowanie):

o przedmiocie audytu,

o kryteriach i zakresie audytu,

o czynnościach przetwarzania podlegających audytowi,

o obszarach podlegających audytowi,

o osobach podlegających audytowi.

·  audyt nie może trwać dłużej niż 2 dni,

·  wszelkie czynności audytowe winny być potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez osoby audytowane odpowiedzialne za audytowany obszar lub za daną czynność przetwarzania,

·  kopię protokołu pozostawia się podmiotowi przetwarzającemu,

·  przeprowadzenie audytu wstępnego wiążę się z koniecznością zapłaty na rzecz podmiotu przetwarzającego opłaty administracyjnej w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

·  przeprowadzenie audytu następczego wiążę się z koniecznością zapłaty na rzecz podmiotu przetwarzającego opłaty administracyjnej w wysokości
25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

·  opłata administracyjna płatna będzie przelewem na podstawie faktury wystawionej przez podmiot przetwarzający w terminie 14 dni od jej wystawienia,

·  zarówno audyt wstępny jak i następczy może odbyć się po wniesieniu opłaty administracyjnej, chyba, że nie jest ona wymagana,

·  podmiot przetwarzający może według własnego uznania zmniejszyć wysokość opłat administracyjnych, jeżeli planowany zakres kontroli nie będzie powodował istotnego nakładu czasu i działań po stronie podmiotu przetwarzającego,

·  administrator jest obowiązany udostępnić podmiotowi przetwarzającemu raport z audytu oraz wszelką dokumentację powstałą w wyniku prowadzenia czynności audytowych,

·  przeprowadzenie audytu w podmiocie przetwarzającym jest wolne od opłat jeżeli obowiązek przeprowadzenia kontroli został nałożony na administratora przez organ nadzorczy lub jest konieczne dla wyjaśnienia naruszenia ochrony danych osobowych,;

c)    rozwiązać niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, bez negatywnych skutków prawnych w tym związanych z ewentualnym zarzutem nienależytego wykonania umowy głównej,

d)    nakazać natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający - bez negatywnych skutków prawnych związanych z ewentualnym zarzutem nienależytego wykonania umowy głównej, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

2.    Administrator ma obowiązek:

a)    udzielenia w terminie 7 dni informacji zwrotnej do podmiotu przetwarzającego w zakresie udzielenia ogólnej pisemnej zgody bądź wyrażenia sprzeciwu wobec zmian w zakresie korzystania przez podmiot przetwarzający z innego podmiotu przetwarzającego.

3.    Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych podmiotów przetwarzających przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO w celu prawidłowego świadczenia usług.

 

§ 5 INFORMACJA ADMINISTRATORA O KONIECZNOŚCI STOSOWANIA KONKRETNYCH ZABEZPIECZEŃ

 

1.    Administrator nie przekazuje informacji o konieczności stosowania konkretnych zabezpieczeń.

 

§ 6 OSOBA KONTAKTOWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 

1.    Z ramienia administratora: Osoba zakładająca konto jako Pracodawca

2.    Z ramienia podmiotu przetwarzającego: iodo@jobimpulse.pl

 

§ 7 ZAKOŃCZENIE PRZETWARZANIA

 

1.    Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy głównej podmiot przetwarzający zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tj. usunie je lub dokona ich anonimizacji w taki sposób, aby nie było możliwe ich ponowne odtworzenie.

2.    Podmiot przetwarzający usunie dane osobowe w terminie 60 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej, chyba że Strony ustalą inny późniejszy termin usunięcia lub anonimizacji danych osobowych w drodze odrębnego porozumienia.

3.    Jeżeli na mocy odpowiednich przepisów prawa podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do przechowywania danych osobowych jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu okresu obowiązywania umowy głównej podmiot przetwarzający poinformuje administratora o wystąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku podmiot przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a po ich spełnieniu niezwłocznie usunie lub dokona anonimizacji danych osobowych.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia umowy głównej, a w dalszej kolejności właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących zasady ochrony danych osobowych, jak również RODO.

3.       Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby podmiotu przetwarzającego.

4.       Egzekwowanie zapisów niniejszej umowy będzie możliwe od 25 maja 2018 roku tj. od dnia w którym będą stosowane przepisy RODO.